Inledning

 • Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på AB Scandinavian Retail Center, org. nr 556573-0263 (”Bolaget”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Bolaget. Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter, och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till oss (se kontaktuppgifterna i punkt 12).
 • Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur vi behandlar personuppgifter avseende:
 • personer som anmäler sitt intresse att arbeta tillsammans med oss, personer som vi kommer i kontakt med vid personliga möten, personer vi inhämtat information om från tredje part såsom genom rekommendation från annan etc. (”Kandidater”) (se särskilt avsnitt 1 nedan),
 • referenspersoner som Kandidater lämnar till oss i samband med anställningars ingående (”Referenspersoner”) (se särskilt avsnitt 2 nedan),
 • kontaktpersoner hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, prospects m.m. (se särskilt avsnitt 3 nedan), samt
 • deltagare i marknads- och kundundersökningar samt personer som registrerar sig på vår hemsida eller på annat sätt visar intresse för marknadsföringsåtgärder såsom att motta nyhetsbrev och information om eventuella seminarium och events anordnade av Bolaget (se särskilt avsnitt 4 nedan).
  • Denna Integritetspolicy syftar till att på ett tydligt sätt informera dig om vilken personlig information som Bolaget samlar in och behandlar om dig, hur den behandlas, ändamålet med behandlingen, vilken laglig grund behandlingen sker på, vilka som får ta del av informationen och vilka rättigheter du har med anledning av behandlingen. Nedan följer även de åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter och hur du kontaktar oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
  • Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.
  • Bolaget kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Kandidater

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig är sådan information som du själv lämnar till Bolaget och sådan information som Bolaget erhåller från myndigheter eller annan part i form av rekommendationer och referenser. Sådan information innefattar bland annat:

 • namn, ålder, adress, mailadress och telefonnummer,
 • meddelanden du lämnat till oss via mail, hemsida, sociala medier eller på annat sätt,
 • uppgifter lämnade i CV och personliga brev, yrkesroll och kompetensområde,
 • anteckningar från intervju och uppgifter från referenser, samt
 • information från myndigheter och register.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att ta kontakt och upprätthålla kontakten med dig, genomföra intervju och bedöma din lämplighet för relevant tjänst och om förutsättningar för anställning är uppfyllda.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av Bolaget baserat på antingen samtycke du lämnar i samband med att du skickar in ansökan till oss (mer information finns i sådana fall i samtyckeshandlingen), eller Bolagets berättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig och bedöma din lämplighet för ifrågavarande tjänst eller samarbete.

Behandlingar

Behandlingar som utförs avseende dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, kommunikation med dig, inhämtande av information från relevanta myndigheter och register och inhämtande av referenser från angivna referenspersoner.

Referenspersoner

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig är sådan information som Kandidater lämnar om dig i samband med att de befinner sig i en anställningsprocess hos oss samt sådan information som du lämnar till oss i vår kontakt med dig. Sådan information innefattar bland annat namn, arbetsplatsadress, mailadress, telefonnummer och yrkestitel.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är att genomföra referenstagning och bedöma Kandidaters lämplighet för ifrågavarande tjänst.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av Bolaget baserat på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra referenstagningar som en del av våra grundliga och väl underbyggda rekryteringar.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i lagringsutrymmen online och kommunikation i samband med referenstagning.

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, prospects m.m.

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig omfattar sådan information som du själv lämnar till Bolaget och sådan information Bolaget erhåller från din arbetsgivare eller genom rekommendation från tredje part. Sådan information innefattar bland annat namn, mailadress, telefonnummer, arbetsgivare, i förekommande fall befattning samt meddelanden du lämnat till oss via hemsidan, mail, sociala medier eller på annat sätt.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att etablera och upprätthålla kontakten med dig och din arbetsgivare, kontakta dig angående frågor som uppkommer med anledning av eventuellt avtal mellan oss och din arbetsgivare och ange dig som fakturamottagare på fakturor och i våra faktureringssystem.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av Bolaget baserat på vårt berättigade intresse av att etablera och upprätthålla kommunikationen, utveckla affärsrelationen och på ett ändamålsenligt vis ingå och uppfylla eventuellt avtal mellan oss och din arbetsgivare.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, kommunikation med dig samt fakturering.

Marknadsföring

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig omfattar sådan information som du själv lämnar till Bolaget och sådan information vi erhåller från våra kunder. Sådan information innefattar bland annat namn, adress, mailadress, telefonnummer, i förekommande fall allergi och matpreferenser, bilder, utlåtanden och resultat från marknads- och kundundersökningar m.m.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att via mail eller sms skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium, events m.m., till dig, anordna seminarium, events m.m., publicera bilder från seminarium, events m.m. på vår hemsida och våra sociala medier, genomföra marknads- och kundundersökningar, skicka ut fysiska exemplar av tidningen SRC News m.m.

Laglig grund

Personuppgifterna ovan kommer att behandlas av Bolaget baserat antingen på vårt berättigade intresse av att vidta marknadsföringsåtgärder så att du kan ta del av relevanta nyheter, hålla dig uppdaterad om vad som händer i eller kring verksamheten m.m., eller under förutsättning att du, via vår hemsida eller på annat sätt, givit Bolaget ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att när som helst återkalla givet samtycke och varje utskick från oss i markandsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, utskick via post, mail och sms, publicering på vår hemsida och sociala medier, sammanställningar av marknads- och kundundersökningar m.m.

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempelvis kan du justera så att alla cookies blockeras eller att alla cookies raderas varje gång du stänger ned din webbläsare.

Personuppgifter som behandlas

När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar bland annat tekniska data rörande enheter som används vid besök av vår hemsida (exempelvis IP-adress) samt statistik om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt vår hemsida.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna ovan är bland annat att utvärdera användningen av och förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida samt för att spara funktionella inställningar.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av Bolaget baserat på vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera användningen av och förbättra våra tjänster och hemsida.

Läs mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Behandling av personuppgifter

I den mån vi behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att ske när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Ytterligare behandling och insamling av samtycke

 • För det fall Bolaget behöver behandla personuppgifter för något annat ändamål än vad som angetts ovan, kommer Bolaget att informera dig om detta genom att uppdatera denna Informationsskrift i enlighet med punkt 11 nedan.
 • Om Bolaget t.ex. skulle komma att behandla Personuppgifterna för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer Bolaget även att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig och du har alltid möjlighet att när som helst återkalla givet samtycke. Mer information om samtycket och dina rättigheter i samband därmed ges i relevant samtyckeshandling.

Vem kan komma att ta emot dina personuppgifter?

 • Bolaget delar personuppgifter med tredje parter, bland annat;
 • med våra tjänsteleverantörer i fråga om i huvudsak IT-driftstjänster så som support, underhåll och utveckling samt datalagring,
 • med företag som erbjuder lagringstjänster, mailtjänster, bokföringstjänster, marknadsföringstjänster etc.
 • med leverantörer av IT-säkerhet när detta är nödvändigt enligt lag för att skydda dig eller våra kunder och samarbetspartners eller för att skydda våra tjänster,
 • för att exempelvis följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter, samt
 • för att skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för Bolaget samt dess koncernbolag eller annan.
  • Flera av de tredje parter som vi delar personuppgifter med enligt ovan utgör i förhållande till oss s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifter och vi säkerställer genom skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
  • I vissa situationer kan dock myndigheter och vissa av de företag som vi överför personuppgifter till enligt ovan vara självständigt personuppgiftsansvariga för de överförda personuppgifterna. När dina personuppgifter överförs till någon som är självständigt personuppgiftsansvarig styr vi inte över hur uppgifterna sedan behandlas, utan ansvaret för detta faller på den myndighet eller det företag som överföringen skett till, innebärande bl.a. att den myndigheten eller det företaget är skyldigt att informera dig om dess behandling av dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen är laglig.
  • Bolaget kommer alltid att sträva efter att begränsa tillgång till personuppgifter som lämnas ut enlighet ovan och endast dela information som skäligen behövs för att mottagarna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Bolaget kommer även kräva av mottagarna att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lag, samt (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än det syfte de lämnats ut för.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras av Bolaget under den period som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen som specificerats ovan. Därefter kommer Personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar Bolaget särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, preskriptionsfrister, myndigheters rekommendationer och branschpraxis. Ytterligare information om hur länge Bolaget avser att behandla specifika Personuppgifter framgår ur Bolagets arkiveringspolicy.

Behandlas dina personuppgifter utanför EU/EES?

Bolaget kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU eller EES. I sådana fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för den behandlingen motsvarar den inom EU/EES. Bolaget kommer inte att överföra dina personuppgifter till en extern part utanför EU eller EES utan att innan överföringen sker ha ingått ett avtal, säkerställt att landet är godkänt av EU-kommissionen eller att den externa parten är certifierad under Privacy Shield-principerna. Om du vill veta mer om vad som gäller vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU eller EES kan du läsa mer här.

Vilka är dina rättighter?

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker. Bolaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål, var uppgifterna inhämtas från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Kräva rättelse av dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Kräva radering av dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan eller får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

Kräva begränsning av behandling.

Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Bolaget kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de parter som Bolaget har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 6 ovan).

Kräva dataportabilitet.

Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan av dig utpekad personuppgiftsansvarig.

Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att inte bli behandlad. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetskyddsmyndigheten), om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i punkt 12.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Åtgärder som vidtagits är bland annat:

 • åtkomstbehörighetsbegränsning till de system i vilka personuppgifterna behandlas. Åtkomst tilldelas endast anställda och tjänsteleverantörer som behöver det för sina arbetsuppgifter där behörighet begränsats till uppgiften. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls,
 • kryptering med erkända och säkra krypteringsmetoder,
 • konsolidering från äldre system till nyare med högre säkerhetskrav,
 • användning av antivirus och brandväggar,
 • införande av tydliga och för ändamålet anpassade policys och riktlinjer som kontinuerligt uppdateras,
 • säkerhetsgranskning av leverantörer av system och tjänster, och
 • kontinuerlig övervakning av våra system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter. Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten samt gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna därav.

Kan vi ändra i denna integritetspolicy?

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Bolagets webbplats. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig
AB Scandinavian Retail Center, org.nr. 556573-0263

Postadress
Stortorget 16 1 TR,
252 23 Helsingborg
Sverige

Telefon
0705381368

E-post
info@srcmail.se